Privacy Policy

SWORP a.s.
IČO: 17216621
se sídlem Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27355 
e-mail: [email protected]
telefon: 228 229 645
webová stránka: https://www.sworp.com/ (dále je „internetové stránky“)

(dále jen „Správce“)

v rámci své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje níže uvedených subjektů. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají.

1. SUBJEKTY ÚDAJŮ, ÚČELY, ROZSAH, DOBA A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ

A. ZÁKAZNÍCI – FYZICKÉ OSOBY

Správce provádí zpracování osobních údajů zákazníků – fyzických osob za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 1. Účel: Poskytnutí plnění zákazníkům v souladu se smlouvou o poskytnutí aplikace Sworp Rent (poskytnutí aplikace, vyřizování reklamací).
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, popř. fakturační adresa, číslo bankovního účtu a údaje o provedených platbách, adresa nemovitostí nahraných v aplikaci Sworp Rent, popř. IČO, DIČ a sídlo.
  Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.
  Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.
 1. Účel: Vedení uživatelského účtu v aplikaci Sworp Rent.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, popř. fakturační adresa, číslo bankovního účtu a údaje o provedených platbách, adresa nemovitostí nahraných v aplikaci Sworp Rent, profilová fotografie, popř. IČO, DIČ a sídlo.
  Právní důvod: Souhlas.
  Doba: Od registrace až do odstranění účtu zákazníkem nebo do odstranění účtu Správcem z důvodu neaktivity zákazníka (nejdříve po 2 letech od posledního přihlášení zákazníka do zákaznického účtu).
 1. Účel: Poskytnutí plnění v rámci projektu Sworp Academy (uzavření smlouvy, poskytnutí plnění a vyřizování reklamací).
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, popř. IČO, DIČ a sídlo, popř. další osobní údaje, které zákazník Správci sdělí.
  Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.
 1. Účel: Poskytnutí plnění v rámci projektu Sworp House (uzavření nájemní smlouvy, poskytnutí plnění a vyřizování reklamací).
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, číslo bankovního účtu, fakturační údaje, podpis, popř. IČO, DIČ a sídlo, popř. další osobní údaje, které zákazník Správci sdělí.
  Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.
 1. Účel: Poskytnutí plnění v rámci projektu Sworp Manager (uzavření smlouvy, poskytnutí plnění a vyřizování reklamací).
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, adresa nemovitostí subjektu údajů, profilová fotografie, číslo bankovního účtu, fakturační údaje, zprávy v připojené emailové schránce, přílohy a přihlašovací údaje k emailové schránce, popř. IČO, DIČ a sídlo, popř. další osobní údaje, které zákazník Správci sdělí.
  Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.
 1. Účel: Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, adresa, popř. IČO, DIČ a sídlo.
  Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Správce kladeny zákonem.
  Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.
 1. Účel: Vymáhaní právních nároků Správce.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, adresa, popř. IČO, DIČ a sídlo.
  Právní důvod: Oprávněný zájem.
  Doba: Po dobu běhu promlčecích lhůt.
 1. Účel: Zasílání obchodních sdělení za účely marketingovými a reklamními.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  Právní důvod: Souhlas.
  Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.
 1. Účel: Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  Právní důvod: Oprávněný zájem (přímý marketing).
  Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou.

B. KONTAKTNÍ OSOBY ZÁKAZNÍKŮ – PRÁVNICKÝCH OSOB

Správce provádí zpracování osobních údajů kontaktních osob zákazníků-právnických osob (zejména členů jejich statutárních orgánů nebo jiných osob pověřených k jednání se Správcem) za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 1. Účel: Poskytnutí plnění zákazníkům v souladu se smlouvou o poskytnutí aplikace Sworp Rent (poskytnutí aplikace, vyřizování reklamací).
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, podpis.
  Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.
  Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.
 1. Účel: Vedení uživatelského účtu v Aplikaci Sworp Rent.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, profilová fotografie.
  Právní důvod: Souhlas.
  Doba: Od registrace až do odstranění účtu zákazníkem nebo do odstranění účtu Správcem z důvodu neaktivity zákazníka (nejdříve po 2 letech od posledního přihlášení zákazníka do zákaznického účtu).
 1. Účel: Poskytnutí plnění v rámci projektu Sworp Academy (uzavření smlouvy, poskytnutí plnění a vyřizování reklamací).
  Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
  Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.
 1. Účel: Poskytnutí plnění v rámci projektu Sworp House (uzavření nájemní smlouvy, poskytnutí plnění a vyřizování reklamací).
  Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, podpis.
  Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.
 1. Účel: Poskytnutí plnění v rámci projektu Sworp Manager (uzavření smlouvy, poskytnutí plnění a vyřizování reklamací).
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, profilová fotografie, zprávy v připojené emailové schránce, přílohy a přihlašovací údaje k emailové schránce, popř. další osobní údaje, které subjekt údajů Správci sdělí.
  Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.
 1. Účel: Vymáhaní právních nároků Správce.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, podpis.
  Právní důvod: Oprávněný zájem.
  Doba: Po dobu běhu promlčecích lhůt.
 1. Účel: Zasílání obchodních sdělení za účely marketingovými a reklamními.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  Právní důvod: Souhlas.
  Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.
 1. Účel: Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  Právní důvod: Oprávněný zájem (přímý marketing).
  Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou.

C. FYZICKÉ OSOBY-NÁJEMCI, KTERÉ UŽIVATELÉ APLIKACE SWORP RENT ZAEVIDUJÍ DO SVÉHO PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ

Správce, jakožto zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů nájemců nemovitostí uvedených v portfoliích uživatelů aplikace Sworp Rent za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 1. Účel: Poskytování služeb a naplnění účelu aplikace Sworp Rent uživatelům.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, záznamy v připojené e-mailové schránce, záznamy tel. hovorů z připojeného telefonního čísla, příp. IČO a sídlo, a další osobní údaje, které uživatel Sworp Rent o nájemci nahraje do aplikace.
  Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy o poskytování online služeb, jejíž smluvní stranou je uživatel.
  Doba: Po dobu trvání smlouvy o poskytování aplikace Sworp Rent.

D. NÁVŠTĚVNÍCI INTERNETOVÉ STRÁNKY

Správce provádí zpracování cookies ve vztahu k návštěvníkům internetové stránky. Více informací o zpracování cookies na internetové stránce najdete zde[1].

E. OSOBA, KTERÁ SPRÁVCE KONTAKTUJE

Správce provádí zpracování osobních údajů osob, které Správce kontaktují e-mailem nebo telefonicky za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 1. Účel:  Zodpovězení dotazů dotazující se osoby.
  Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
  Právní důvod: Oprávněný zájem na poskytnutí odpovědi.
  Doba: Nezbytně nutná pro zodpovězení dotazu.

2. DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Subjekt údajů poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů může ovlivnit způsobilost Správce uzavřít smlouvu nebo poskytnout subjektu údajů plnění, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o subjektu údajů, včetně osobních údajů.

3. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu [email protected] nebo prostřednictvím odkazu, který je uveden v obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, zejm. za účelem plnění smlouvy, poskytování služby nebo zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

4. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelé osobních údajů:

Berte ovšem prosím na vědomí, že s ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Výše uvedený seznam zpracovatelů se proto může v čase měnit.

Správce předává osobní údaje do třetí země (mimo EU). Správce nepředává osobní údaje mezinárodní organizaci.

Příjemci osobních údajů mohou být rovněž příslušné orgány veřejné moci.

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.

7. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování osobních údajů;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Subjekt údajů má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

b) Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. subjekt údajů vznese oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

d) Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e) Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému Správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

f) Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud subjekt údajů vznese oprávněnou námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Námitka bude vyhodnocena a následně Správce subjektu údajů sdělí, zda námitce bylo vyhověno a údaje Správce nebude nadále zpracovávat nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

g) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů; v těchto případech však má subjekt údajů právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. Závěrečná ustanovení

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce je oprávněn jednostranně měnit tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů.

Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 1. 5. 2024.


Nastavení cookies