Terms and Conditions

společnosti SWORP a.s.

IČO: 17216621

se sídlem Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27355
kontaktní e-mail: [email protected]
kontaktní telefon: 228 229 645 (dále jen „poskytovatel“)
pro poskytování služeb prostřednictvím aplikace Sworp Rent dostupné na internetové stránce: http://rent.sworp.com

I. Základní ujednání

 1. Poskytovatel provozuje softwarovou aplikaci s názvem Sworp Rent dostupnou na internetové stránce https://rent.sworp.com, která slouží jako administrativní nástroj pro správu portfolia nemovitostí (dále jen „aplikace“). Podrobná specifikace aplikace a jejích jednotlivých funkcionalit je uvedená v aplikaci na internetové stránce http://rent.sworp.com (dále jen „internetová stránka“).  Aplikace je autorským dílem poskytovatele ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen “autorský zákon”).

II. Informace o aplikaci, způsob uzavření smlouvy

 1. Veškerá prezentace aplikace a jejich jednotlivých tarifů umístěná na internetové stránce je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu s uživatelem. Veškerá nabídka jednotlivých tarifů užívání aplikace umístěná na internetové stránce je nezávazná a poskytovatel není povinen uzavřít s uživatelem smlouvu (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

III. Registrace do aplikace, uživatelský účet

 1. Uživatel může přistupovat do uživatelského rozhraní aplikace dostupného na adrese: http://rent.sworp.com (dále jen „internetová stránka“) výhradně prostřednictvím uživatelského účtu po předchozí registraci do aplikace.

IV. Cena za užívání aplikace a platební podmínky

 1. Cena za užívání aplikace (dále jen „cena“) a popis jednotlivých tarifů aplikace je uveden v ceníku na internetové stránce https://www.sworp.com/cz/rent/cenik/ . Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně změnit. Změna ceníku je účinná ode dne jejího uveřejnění, neuvede-li poskytovatel pozdější datum účinnosti změny ceníku.

V. Zpřístupnění aplikace, trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

 1. Aplikace bude uživateli zpřístupněna bez zbytečného odkladu po provedení registrace do aplikace. Uživatel, který je spotřebitelem, registrací do aplikace udílí poskytovateli výslovný souhlas s tím, aby mu zpřístupnil aplikaci, jakožto digitální obsah, před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. Tento souhlas je uživatelem udělen zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ v rámci registrace. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. l) občanského zákoníku mu udělením tohoto souhlasu zaniká jeho právo na odstoupení od smlouvy.

VII. Práva z vadného plnění týkající se aplikace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a v případě, že je uživatel spotřebitelem, také ustanovením § 2489g a násl. občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Zvláštní ujednání pro práva z vadného plnění týkající se aplikace ve vztahu k uživatelům, kteří jsou spotřebiteli

 1. Má-li aplikace jakožto digitální obsah vadu, může uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Poskytovatel je povinen odstranit vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho uživatel požadoval.

IX. Práva z vadného plnění týkající se dodatkových služeb

 1. Jsou-li dodatkové služby poskytnuty vadně, má uživatel práva z vadného plnění. Poskytovatel je zavázán plnit dodatkové služby.

X. Omezení odpovědnosti

 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou uživateli v důsledku zadání fakticky nebo právně nesprávných údajů do aplikace.

X. Podmínky používání aplikace

 1. Uživatel je oprávněn využívat aplikaci výhradně k účelu uvedenému v těchto obchodních podmínkách. Uživatel nesmí aplikaci užívat k účelům, které by byly v rozporu s právními předpisy.

XI. Změna aplikace

 1. Poskytovatel je oprávněn na základě spravedlivých důvodů změnit aplikaci (zejména doplnit, měnit, omezit nebo zrušit jednotlivé funkcionality aplikace), zejména v případě vylepšení stávající úrovně funkcionalit aplikace nebo v případě změny právní regulace.

XII. Informace o kompatibilitě a interoperabilitě

 1. Aplikace a internetová stránka jsou poskytovány v českém, anglickém a španělském jazyce.

XIII. Ochrana osobních údajů

 1. Více o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů https://www.sworp.com/cz/ochrana-soukromi/.

XIV. Závěrečná ujednání

 1. Poskytovatel a uživatel si mohou vzájemně doručovat písemnosti v souvislosti se smlouvou prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu). Poskytovatel doručuje uživateli na “e-mailovou adresu” uvedenou v jeho uživatelském účtu. Uživatel doručuje poskytovateli na “e-mailovou adresu” uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 1. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. Stížnosti mohou uživatelé zasílat poskytovateli na “e-mailovou adresu” uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel uživatele následně informuje o způsobu vyřízení stížnost na “e-mailovou adresu”, ze které byla stížnost zaslána.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 5. 2024.