Pravidla a podmínky

Poslední aktualizace: 12. března 2023

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SWORP

 • Úvodní ustanovení
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů vyplývající z provozování a užívání SWORP a poskytování Služeb ze strany Provozovatele pro Uživatele. Všechny pojmy nadepsané v tomto bodu 1.1 VOP velkým písmenem jsou definovány níže v textu.
 2. Provozovatelem je SWORP a. s., identifikační číslo 17216621, se sídlem na adrese Hybernská 1007/20, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 27355 (Provozovatel), která provozuje platformu SWORP přes webové rozhraní [https://www.sworp.com] a na ni navázanou mobilní aplikaci SWORP (společně SWORP), která slouží jako on-line tržiště pro propojení nabídky a poptávky uživatelů SWORP (Uživatel) v souvislosti se službami týkající se oprav, údržby a rekonstrukcí nemovitostí.
 3. Uživatelem je každá fyzická i právnická osoba, která využívá SWORP. Uživatelé mohou SWORP využívat jako:
 • osoby poptávající prostřednictvím SWORP služby řemeslníků (Poptávající); nebo
 • řemeslníci, kteří využívají SWORP pro nabídku svých služeb souvisejících s opravou, údržbou a rekonstrukcí nemovitosti (Řemeslník),
 • Provozovatel a Uživatel mohou být dále v těchto VOP společně označeni jako Strany.
 • Strany si mohou sjednat pravidla odchylná od těchto VOP s tím, že v takovém případě mají tato odchylná ujednání přednost před ustanoveními těchto VOP.
 • Provozovatel si vyhrazuje v případě rozumné potřeby (zejména v případě změny právního prostředí, situace na relevantním trhu nebo v rámci snahy o zvýšení poskytování kvality služeb) tyto VOP jednostranně změnit. Takovouto změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 • Uživatelský účet
 • K využívání SWORP je nutné, aby si Uživatel zřídil svůj vlastní uživatelský účet (Uživatelský účet). Okamžikem vytvoření Uživatelského účtu vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem, na který se vztahují tyto VOP.
 • Uživatel je povinen při vytváření Uživatelského účtu uvádět správně a pravdivě všechny údaje s tím, že je povinen je při jakékoli změně aktualizovat či upozornit na jejich nesprávnost a/nebo neaktuálnost Provozovatele. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu považuje Provozovatel za správné, dokud mu Uživatel nesdělí opak či je neaktualizuje. Uživatel nese případnou odpovědnost za újmu, která vznikne Provozovateli v důsledku porušení jeho povinnosti ohledně aktualizace jeho údajů v Uživatelském účtu dle tohoto odstavce.
 • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele, jakož ani za to, že Uživatelský účet využije na základě jednání Uživatele jakákoli třetí osoba.
 • Uživatel bere na vědomí, že dokončení registrace Uživatelského účtu mu nezakládá automatický právní nárok na to, že mu budou poskytovány jakékoli Služby ze strany Provozovatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě delší nečinnosti Uživatele nebo v případě, že z jeho strany došlo k porušení jakéhokoli ustanovení těchto VOP, právních předpisů či dobrých mravů, anebo též v případě, že k tomuto zrušení opravňuje Provozovatele jeho oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetích osob. Zrušení Uživatelského účtu dle tohoto odstavce nezakládá Uživateli jakýkoli nárok na náhradu škody nebo jiné újmy vůči Provozovateli.
 • O zrušení Uživatelského účtu může vždy požádat Provozovatele i sám Uživatel.
 • Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost Uživatelského účtu způsobenou zaviněním třetích osob či vyšší mocí.
 • Licence a uživatelský obsah
 1. Provozovatel uděluje Uživateli po vytvoření jeho Uživatelského účtu bezúplatnou, nepřenosnou, nevýhradní a územně a časově neomezenou licenci k osobnímu užívání SWORP v rozsahu dle těchto VOP. Tato licence bude platná až do okamžiku, dokud nedojde k odstranění Uživatelského účtu příslušného Uživatele, popřípadě dokud mu nebude zamezeno využívání SWORP ze strany Provozovatele dle těchto VOP.
 2. Uživatel zároveň po vytvoření Uživatelského účtu, tj. ve stejném okamžiku jako Provozovatel dle odstavce 3.1 výše, uděluje Provozovateli bezúplatnou, nepřenosnou, nevýhradní a územně a časově neomezenou licenci k veškerému obsahu, který do SWORP nahraje. Takto poskytnutou licenci může Uživatel kdykoli odvolat, přičemž Provozovatel na základě tohoto odvolání v přiměřené době odstraní veškerý Uživatelem nahraný a zveřejněný obsah ve SWORP.
 1. On-line tržiště pro údržbu nemovitostí
 1. SWORP představuje tržní prostředí pro (i) Poptávající na straně jedné a (ii) Řemeslníky na straně druhé, prostřednictvím které Provozovatel poskytuje těmto Uživatelům službu umožňující jim propojit poptávku Poptávajících s nabídkou Řemeslníků podle popisu v odstavci 4.2 níže.
 2. Poptávající učiní objednávku služby od Řemeslníka (Služby Řemeslníka) tak, že v rámci SWORP zadá příslušné parametry nutné pro vytvoření objednávky a takto řádně vyplněnou objednávku v rámci SWORP potvrdí (Objednávka). Provozovatel následně bude sám kontaktovat příslušné Řemeslníky, kteří by mohli mít o Objednávku zájem. Následně bude Poptávající informován o tom, zda byla jeho Objednávka přijata některým ze Řemeslníků, přičemž příslušný Poptávající následně může učinit svou již závaznou nabídku na uzavření smlouvy o poskytování Služeb Řemeslníka u konkrétního Řemeslníka. V případě, že vybraný Řemeslník tuto nabídku Poptávajícího na poskytnutí jeho Služeb Řemeslníka akceptuje, dojde k uzavření smlouvy mezi Poptávajícím a Řemeslníkem (Smlouva mezi Poptávajícím a Řemeslníkem).
 3. Je zakázáno, aby prostřednictvím SWORP docházelo k poptávkám či nabídkám jiných služeb než k těm, pro které je SWORP výslovně určen, tj. ve smyslu tohoto článku souvisejících s opravou, údržbou či rekonstrukcí nemovitostí, popřípadě jiných obdobných služeb, které SWORP v daném okamžiku nabízí. Zejména je zakázáno, aby poptávka či nabídka na SWORP byla v rozporu s dobrými mravy či právními předpisy.
 4. Poptávající bere na vědomí, že na uzavření Smlouvy mezi Poptávajícím a Řemeslníkem prostřednictvím SWORP neexistuje právní nárok. V případě, že Objednávku nepotvrdí žádný ze Řemeslníků, nemůže se Poptávající dovolávat jakéhokoli poskytnutí služeb ze strany Řemeslníků na kterémkoli ze Řemeslníků a/nebo Provozovateli.
 5. Vzhledem k tomu, že Provozovatel funguje pouze jako zprostředkovatel mezi Poptávajícím a Řemeslníkem k tomu, aby Poptávajícímu umožnil využití Služeb Řemeslníka, a sám s Poptávajícím nemá v tomto smyslu žádný jiný smluvní vztah, platí, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za výběr Řemeslníka, za informace poskytnuté mezi Poptávajícím a Řemeslníkem navzájem, za plnění Řemeslníka (včetně kvality Služeb Řemeslníka), a to ani formou odpovědnosti za radu ve smyslu ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (Občanský zákoník), ani za jakoukoli škodu či nemajetkovou újmu způsobenou Řemeslníkem. Poptávající nemůže vůči Provozovateli uplatnit ani žádné právo spotřebitele, které má vůči Řemeslníkovi. Tímto odstavcem není dotčeno, že Provozovatel bude poskytovat nenárokové služby pro Poptávající spočívající v poskytování podpory, jejímž předmětem bude vyřizování stížností a podnětů Poptávajících vůči Řemeslníkům.
 6. Další podrobnosti fungování On-line tržiště pro údržbu nemovitostí jsou uvedeny na webových stránkách Provozovatele nebo přímo ve SWORP.
 1. Pravidla pro uživatele při užívání SWORP
 1. Uživatel je povinen se při užívání SWORP zdržet zejména následujících činností:
 1. kopírování, úpravy, zpětné analýzy, dekompilace nebo rozkládání jakéhokoliv obsahu obsaženého ve SWORP;
 2. jakéhokoliv využití obsahu obsaženého ve SWORP jinak než prostřednictvím přímého využití SWORP, ledaže k takovému jinému využití udělí Provozovatel výslovný předchozí souhlas;
 3. prodeje, pronájmu, poskytování další licence nebo půjčování jakékoli části SWORP třetí osobě;
 4. poskytnutí Uživatelem zvoleného hesla jiné osobě nebo použití uživatelského jména a hesla jiné osoby;
 5. použití automatizovaných způsobů (včetně botů a robotů scraper nebo spider) ke shromažďování informací z Aplikace či k umělé propagaci obsahu;
 6. prodeje Uživatelského účtu nebo přijetí jakékoliv jiné kompenzace finanční či obdobné povahy za něj.
 1. Uživatel je dále povinen zajistit, aby jím nahraný či zveřejněný obsah ve SWORP:
 1. nebyl urážlivý, hanlivý, poškozující dobré jméno, pornografický, výhrůžný nebo obscénní;
 2. neporušoval žádná práva třetích osob, včetně práv duševního vlastnictví;
 3. nezahrnoval trojské koně, viry či obdobný materiál;
 4. nebyl navržen k zastrašování nebo obtěžování jiných uživatelů;
 5. klamavě nenaznačoval nebo nepředstavoval souvislost s jiným uživatelem, osobou nebo subjektem, nebo byl jiným způsobem podvodný, nepravdivý, klamavý nebo zavádějící;
 6. jakýmkoli způsobem nenarušoval nebo neovlivňoval SWORP, neporušoval jeho zabezpečení nebo se nesnažil testovat jeho zranitelnost.
 1. Jakýkoli případ porušení dle tohoto článku může vést až k trvalému zrušení Uživatelského účtu a znemožnění využívání SWORP pro příslušného Uživatele. Zároveň je Provozovatel oprávněn si nárokovat a vymáhat jakoukoli případnou škodu či újmu, jež mu z důvodu tohoto porušení ze strany Uživatele vznikne.
 1. Reklamy ve SWORP
 1. Uživatel bere na vědomí, že se ve SWORP mohou občas objevovat reklamy či jiná obchodní sdělení třetích osob. Za obsah těchto reklamních sdělení a jejich pravdivost nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.
 2. Provozovatel dále nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu či jinou újmu, která bude Uživateli způsobena jako důsledek spoléhání se na pravdivost takové reklamy nebo obchodního sdělení.
 3. Uživatel bere na vědomí, že pokud se reklama na nějaký produkt ve SWORP objevuje, neznamená, že je jejím prostřednictvím představovaný produkt jakkoliv doporučován nebo podporován ze strany Provozovatele.
 1. Odpovědnost za obsah ve SWORP
 1. Za správnost, úplnost a pravdivost uživatelských dat nahraných do SWORP odpovídají Uživatelé. Provozovatel nekontroluje a ani nemůže kontrolovat správnost, úplnost a pravdivost uživatelských dat, včetně dokumentů, které zadávají jednotliví Uživatelé, a tudíž ani nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku nesprávných či neúplných výstupů ze SWORP založených na nesprávných, neúplných či nepravdivých uživatelských datech.
 2. Vznese-li vůči Provozovateli jakákoli třetí osoba jakýkoli nárok v souvislosti s obsahem nahraným Uživatelem do SWORP, včetně zásahu do osobnostních práv či práv duševního vlastnictví, je Provozovatel oprávněn po Uživateli požadovat úhradu za tento nárok v plné výši, včetně nákladů na právní zastoupení a náhrady nemajetkové újmy Provozovatele.
 3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude SWORP užívat na svoji vlastní odpovědnost a nebezpečí.
 4. Provozovatel nikterak neodpovídá za případnou interakci mezi Uživateli navzájem. Uživatel je přesto povinen se vyvarovat jakéhokoli chování a jednání, které by mohlo být spatřováno jako škodlivé či obtěžující ve vztahu ke třetím osobám.
 1. Reklamace
 1. Uživatel není oprávněn vznést vůči Provozovateli žádná práva z vadného plnění související s On-line tržištěm pro údržbu nemovitostí, pokud je tato Služba poskytována Uživateli bezplatně. Pokud je poskytována tato Služba úplatně, uplatní se přiměřeně pravidla uvedená v článku 8.2.
 2. Pro vyloučení pochybností Provozovatel uvádí, že vzhledem k tomu, že není a ani nemůže být smluvní stranou, pokud jde o Služby Řemeslníka, není Uživatel oprávněn uplatnit vůči Provozovateli práva z vadného plnění ani pokud jde o Služby Řemeslníka, nýbrž musí být případně uplatněny přímo vůči konkrétnímu Řemeslníkovi.
 1. Ukončení poskytování Služeb
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit poskytování Služeb a provoz SWORP, a to i bez předchozího oznámení Uživatelům.
 1. Ochrana osobních údajů
 1. Uživatelé berou na vědomí, že v rámci poskytování Služeb bude Provozovatel nucen zpracovávat jejich osobní údaje, potažmo osobní údaje třetích osob, které mu budou ze strany Uživatelů poskytnuty (Osobní údaje), přičemž bude pro účely zpracování Osobních údajů považován za správce osobních údajů.
 2. Provozovatel se zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti dané předpisy na ochranu osobních údajů, zejména pokud jde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, s přihlédnutím k těmto VOP.
 3. Další informace k tomu, jakým způsobem Provozovatel nakládá s osobními údaji, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů Provozovatele dostupných pod následujícím odkazem: https://www.sworp.com/cz/ochrana-udaju .
 1. Ochrana důvěrných informací
 1. Provozovatel a Uživatelé se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, za které se pro účely těchto VOP považují zejména veškeré informace a údaje, které se Provozovatel nebo Uživatelé dozví v přímé i nepřímé souvislosti s provozováním SWORP. Za důvěrné informace se považují rovněž informace o Poptávajících, know-how a dalších záležitostech Provozovatele nebo Uživatelů, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství a Provozovatel nebo Uživatel je za obchodní tajemství označí.
 1. Výkladová ustanovení
 1. Pojem Provozovatel zahrnuje též jeho právní nástupce a každou osobu oprávněnou za něj jednat.
 2. Není-li výslovně uvedeno jinak, odkaz na článek nebo přílohu znamená odkaz na článek nebo přílohu těchto VOP.
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, odkaz na ustanovení právního předpisu je odkazem na ustanovení právního předpisu v posledním znění.
 4. Jednotné číslo zahrnuje množné a naopak, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad.
 5. Nadpisy a podnadpisy v těchto VOP jsou pouze pro usnadnění, a nejsou nikterak právně závazné.
 1. Kontaktní údaje, adresa pro doručování
 1. Uživatel se může na Provozovatele obracet prostřednictvím e-mailové adresy info@sworp.com, anebo korespondenčně na adresu SWORP, Hybernská 20, Praha 1.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP platná a účinná.
 2. Veškerá práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele vyplývající z provozování a užívání SWORP, jakož i v souvislosti s těmito VOP se řídí právním řádem České republiky a k případným sporům jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy České republiky.
 3. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, Uživatel je jako spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web:www.adr.coi.cz). Uživatel jako spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.