Obchodní podmínky

Poslední aktualizace stránky: 21.06.2024

společnosti SWORP a.s.

IČO: 17216621

se sídlem Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27355
kontaktní e-mail: [email protected]
kontaktní telefon: 228 229 645 (dále jen „poskytovatel“)
pro poskytování služeb prostřednictvím aplikace Sworp Rent dostupné na internetové stránce: http://rent.sworp.com

I. Základní ujednání

 1. Poskytovatel provozuje softwarovou aplikaci s názvem Sworp Rent dostupnou na internetové stránce https://rent.sworp.com, která slouží jako administrativní nástroj pro správu portfolia nemovitostí (dále jen „aplikace“). Podrobná specifikace aplikace a jejích jednotlivých funkcionalit je uvedená v aplikaci na internetové stránce http://rent.sworp.com (dále jen „internetová stránka“).  Aplikace je autorským dílem poskytovatele ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen “autorský zákon”).
 • Uživatelem aplikace může být fyzická osoba – spotřebitel, fyzická osoba – podnikatel a právnická osoba (dále jen „uživatel“). Podmínkou užívání aplikace je registrace a založení uživatelského účtu v aplikaci.
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a uživatele při užívání aplikace a v její souvislosti, zejména práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování digitálního obsahu dle ustanovení § 2389a a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“).
 • Podmínkou použití aplikace je souhlas s těmito obchodními podmínkami. Souhlas s obchodními podmínkami uživatel udílí při registraci do aplikace.
 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
 • Poskytovatel upozorňuje, a uživatel bere na vědomí, že je oprávněn znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Uživatel dává souhlas a prohlašuje, že se s aktuálním zněním obchodních podmínek seznámil, a to při prvním přihlášení do aplikace po změně obchodních podmínek. V případě, že poskytovatel změní obchodní podmínky v době trvání smlouvy, platí, že pokud uživatel nepožádá o smazání  svého uživatelského účtu v aplikaci (čímž ukončí smlouvu), souhlasí s novým zněním obchodních podmínek a vztah založený smlouvou se bude řídit novým zněním obchodních podmínek ode dne jejich účinnosti.

II. Informace o aplikaci, způsob uzavření smlouvy

 1. Veškerá prezentace aplikace a jejich jednotlivých tarifů umístěná na internetové stránce je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu s uživatelem. Veškerá nabídka jednotlivých tarifů užívání aplikace umístěná na internetové stránce je nezávazná a poskytovatel není povinen uzavřít s uživatelem smlouvu (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
 • Na internetové stránce jsou uvedeny veškeré informace o aplikaci, o jednotlivých tarifech aplikace a cenách tarifů aplikace. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na internetové stránce. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 • Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena dokončením registrace uživatele do aplikace.
 • Smlouvou se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli aplikaci k užívání prostřednictvím uživatelského účtu a uživatel se za užívání aplikace zavazuje hradit domluvenou cenu.
 • Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí uživatel sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Poskytovatel upozorňuje uživatele, a autor bere na vědomí, že pokud bude poskytovatel evidovat vůči uživateli splatné peněžité i nepeněžité pohledávky, je poskytovatel oprávněn omezit uživateli přístup k aplikaci, a to až do doby, kdy uživatel veškeré závazky vůči poskytovateli splní.

III. Registrace do aplikace, uživatelský účet

 1. Uživatel může přistupovat do uživatelského rozhraní aplikace dostupného na adrese: http://rent.sworp.com (dále jen „internetová stránka“) výhradně prostřednictvím uživatelského účtu po předchozí registraci do aplikace.
 • Při registraci do aplikace je povinen sdělit poskytovateli správné a pravdivé údaje. Údaje v uživatelském účtu je uživatel povinen při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Uživatel je rovněž povinen seznámit se při registraci s těmito obchodními podmínkami a při používání aplikace je povinen je dodržovat. V případě, že uživatel neudělí souhlas s obchodními podmínkami, je uživatel povinen neprodleně opustit internetovou stránku a zdržet se užívání aplikace.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem v podobě e-mailové adresy a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
 • Aplikace umožňuje zřízení propojení jednotlivých uživatelských účtů. Popis činností, které může jeden uživatel provádět v uživatelském účtu jiného uživatele,  je uveden na internetové stránce.
 • Poskytovatel je oprávněn uživatelský účet smazat, pokud jej uživatel po více než 1 rok nevyužívá. Poskytovatel je rovněž oprávněn uživatelský účet smazat, pokud uživatel porušuje tyto obchodní podmínky. Uživatel je rovněž oprávněn požádat poskytovatele o smazání uživatelského účtu; žádost odešle na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel je povinen uživatelský účet smazat bez zbytečného odkladu po přijetí žádosti.
 • Uživatel bere na vědomí, že aplikace a uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Cena za užívání aplikace a platební podmínky

 1. Cena za užívání aplikace (dále jen „cena“) a popis jednotlivých tarifů aplikace je uveden v ceníku na internetové stránce https://www.sworp.com/cz/rent/cenik/ . Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně změnit. Změna ceníku je účinná ode dne jejího uveřejnění, neuvede-li poskytovatel pozdější datum účinnosti změny ceníku.
 • Uživatel je oprávněn kdykoliv změnit tarif aplikace, který využívá. Změna tarifu je účinná ode dne činění změny tarifu.
 • Uživatel hradí cenu pravidelně na měsíční bázi, a to vždy zpětně za předchozí období odpovídající délce jednoho kalendářního měsíce.
 • Uživatel bude hradit cenu prostřednictvím online platební karty, a to prostřednictvím automatizovaných opakovaných plateb (prostřednictvím platební brány Stripe), nebo bankovním převodem. Provedení platby se řídí obchodními podmínkami poskytovatele platební brány, společnosti Stripe, Inc.
 • Uživatel registrací souhlasí se založením účtu na platební bráně Stipe. Uživatel úhradou placeného tarifu udílí oprávnění provádět automatické strhávání ceny za období, ve kterém uživatel aplikaci užíval, a to z platební karty uživatele, kterou nahrál do platební brány Stripe.
 • Provádění automatizovaných opakovaných plateb může uživatel ukončit výhradně ukončením užívání aplikace (a to podáním žádosti o smazání uživatelského účtu), nebo změnou tarifu na bezplatný tarif aplikace (pokud jej poskytovatel nabízí).
 • Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání na bankovní účet poskytovatele.
 • Po připsání ceny na bankovní účet poskytovatele vystaví poskytovatel daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu.

V. Zpřístupnění aplikace, trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

 1. Aplikace bude uživateli zpřístupněna bez zbytečného odkladu po provedení registrace do aplikace. Uživatel, který je spotřebitelem, registrací do aplikace udílí poskytovateli výslovný souhlas s tím, aby mu zpřístupnil aplikaci, jakožto digitální obsah, před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. Tento souhlas je uživatelem udělen zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ v rámci registrace. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. l) občanského zákoníku mu udělením tohoto souhlasu zaniká jeho právo na odstoupení od smlouvy.
 • Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2389h občanského zákoníku. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, nesplní-li svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, nebo v dodatečné lhůtě, na které se smluvní strany dohodly. Uživatel je oprávněn, od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty v případě, že je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že poskytovatel digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.
 • Uživatel, který je spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vyplnění vzorového formuláře, který je ke stažení na internetové stránce. V případě, že uživatel odstoupí od smlouvy, je uživatel povinen uhradit poměrnou část ceny za užívání aplikace v příslušném kalendářním měsíci, ve kterém uživatel odstoupil od smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku. Poskytovatel rovněž odstraní uživatelský účet uživatele.
 • Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Uživatel je oprávněn kdykoli smlouvu ukončit, a to zasláním výpovědi na e-mailovou adresu poskytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. V případě výpovědi smlouvy ze strany uživatele je poskytovatel povinen neprodleně smazat příslušný uživatelský účet.

VII. Práva z vadného plnění týkající se aplikace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a v případě, že je uživatel spotřebitelem, také ustanovením § 2489g a násl. občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Poskytovatel odpovídá uživateli, že aplikace při jejím poskytnutí nemá vady. Poskytovatel odpovídá rovněž uživateli za to, že aplikace odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem a je vhodná k účelu, pro který jí uživatel požaduje a s nímž uživatel souhlasil.
 • Uživatel může vytknout vadu, která se u aplikace projeví nebo vyskytne v době trvání smlouvy.
 • Pokud uživatel zjistí, že aplikace má vadu, je povinen tuto vadu poskytovateli oznámit bez zbytečného odkladu. Poskytovatel je povinen vadu odstranit nebo opravit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení vady.
 • Poskytovatel upozorňuje, a uživatel bere na vědomí, že pro řádné užívání a fungování aplikace je nezbytné, aby uživatel disponoval odpovídajícím hardwarovým a softwarovým vybavením (internetovým prohlížečem) a připojením k Internetu. Pokud uživatelem shora uvedeným vybavením nedisponuje, není poskytovatel povinen prokázat, že je aplikace poskytována bez vad.

VIII. Zvláštní ujednání pro práva z vadného plnění týkající se aplikace ve vztahu k uživatelům, kteří jsou spotřebiteli

 1. Má-li aplikace jakožto digitální obsah vadu, může uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Poskytovatel je povinen odstranit vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho uživatel požadoval.
 • Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
 • poskytovatel neodstranil vadu dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek, nebo je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro uživatele,
 • se vada projeví i po odstranění,
 • je vada podstatným porušením smlouvy.
 • Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; uživateli náleží sleva i v případě, že odstoupí od smlouvy.
 • Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada digitálního obsahu jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 • Odstoupí-li uživatel od smlouvy, zdrží se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě. Poskytovatel může uživateli zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že mu digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupní.
 • Peněžité částky, které má poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat uživateli, vrátí poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým uživatel uhradil předplatné, ledaže uživatel výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.
 • Při uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) je uživatel povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje vyřízení reklamace. Uživatel uplatní reklamaci na emailovou adresu poskytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 • Uživateli, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Pokud uživatel neuplatní právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

IX. Práva z vadného plnění týkající se dodatkových služeb

 1. Jsou-li dodatkové služby poskytnuty vadně, má uživatel práva z vadného plnění. Poskytovatel je zavázán plnit dodatkové služby.
 • Uživatel je povinen právo z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se vada projevila. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od dodání dodatkové služby.
 • Je-li vada odstranitelná, může se uživatel domáhat buď opravy, doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně využít, může uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 • Při uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) je uživatel povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje vyřízení reklamace. Uživatel uplatní reklamaci na “e-mailovou adresu” poskytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 • Uživateli, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Pokud uživatel neuplatní právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

X. Omezení odpovědnosti

 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou uživateli v důsledku zadání fakticky nebo právně nesprávných údajů do aplikace.
 • Poskytovatel rovněž nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku výpadku internetové stránky nebo aplikace z důvodu technických problémů na straně poskytovatele a třetích osob, a v důsledku neočekávaných okolností, které poskytovatel nemohl ovlivnit (vyšší moci).
 • V ostatních případech poskytovatel odpovídá za újmu vzniklou uživateli pouze do výše ceny v příslušném kalendářním měsíci, ve kterém byla škoda uživateli způsobena.
 • Uživatel odpovídá poskytovateli za újmu vzniklou v důsledku porušení smlouvy a těchto obchodních podmínek.

X. Podmínky používání aplikace

 1. Uživatel je oprávněn využívat aplikaci výhradně k účelu uvedenému v těchto obchodních podmínkách. Uživatel nesmí aplikaci užívat k účelům, které by byly v rozporu s právními předpisy.
 • Uživatel není oprávněn zpřístupnit aplikaci třetím osobám s výjimkou osob, kterým zřídil podúčet v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 • Uživatel nesmí při užívání aplikace používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící aplikaci a užívat aplikaci nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.
 • Uživatel bere na vědomí, že aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a je chráněn autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití aplikace.
 • Uživatel nesmí žádným způsobem kopírovat, reprodukovat nebo rozmnožovat aplikaci nebo její části a rozšiřovat rozmnoženiny aplikace nebo jejích částí.
 • Uživatel nesmí provádět jakékoli úpravy zdrojového kódu aplikace, provádět zpětnou analýzu, rekompilaci, převod zdrojového kódu aplikace a přistupovat ke zdrojovému kódu aplikace nebo umožnit přístup ke zdrojovému kódu aplikace třetí osobě.
 • Uživatel nesmí žádným způsobem napodobovat aplikaci nebo její části a funkcionality.
 • V případě porušení podmínek dle tohoto článku obchodních podmínek je uživatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k její úhradě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu újmy vzniklé v důsledku porušení těchto podmínek použití aplikace uživatelem. Uživatel bere na vědomí, že v případě zásahu do autorských práv poskytovatele k aplikaci je poskytovatel oprávněn k dalším právním krokům dle autorského zákona.
 • Povinnosti podle odst. 1. až 8. tohoto článku trvají i po skončení trvání smlouvy.

XI. Změna aplikace

 1. Poskytovatel je oprávněn na základě spravedlivých důvodů změnit aplikaci (zejména doplnit, měnit, omezit nebo zrušit jednotlivé funkcionality aplikace), zejména v případě vylepšení stávající úrovně funkcionalit aplikace nebo v případě změny právní regulace.
 • V případě, že změna aplikace zhoršuje přístup uživatele k aplikaci nebo jejímu užívání nikoli jen nevýznamně, poskytovatel dále upozorní uživatele v přiměřené době před provedením změny na jeho emailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu na povahu změny, čas jejího provedení a na právo vypovědět smlouvu v souladu s odst. 3. tohoto článku obchodních podmínek.
 • Uživatel může smlouvu bez postihu vypovědět, zhoršuje-li změna jeho přístup k aplikaci nebo jejímu užívání nikoli jen nevýznamně, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl o změně vyrozuměn nebo od okamžiku, kdy byla aplikace změněna, podle toho, co nastane později. Pro výpověď smlouvy se použijí obdobně ustanovení § 2389n až 2389p občanského zákoníku.

XII. Informace o kompatibilitě a interoperabilitě

 1. Aplikace a internetová stránka jsou poskytovány v českém, anglickém a španělském jazyce.
 • Aplikace je uživateli zpřístupněna na internetové stránce po předchozí registraci.
 • Společnost není povinna poskytovat aktualizace aplikace.
 • K používání aplikace musí mít uživatel přístup k síti Internet a nainstalovaný internetový prohlížeč.
 • Užívání aplikace je kompatibilní s běžnými operačními systémy umožňujícími připojení k Internetu a jeho prohlížení.
 • Uživatel je oprávněn aplikaci užívat pro vlastní osobní i komerční potřebu.

XIII. Ochrana osobních údajů

 1. Více o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů https://www.sworp.com/cz/ochrana-soukromi/.

XIV. Závěrečná ujednání

 1. Poskytovatel a uživatel si mohou vzájemně doručovat písemnosti v souvislosti se smlouvou prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu). Poskytovatel doručuje uživateli na “e-mailovou adresu” uvedenou v jeho uživatelském účtu. Uživatel doručuje poskytovateli na “e-mailovou adresu” uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 • Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • V případě, že uživatel není spotřebitelem, se na smlouvu nepoužijí ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku.
 • Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Práva a povinnosti ze smlouvy je uživatel oprávněn postoupit na třetí osobu výhradně s předchozím souhlasem poskytovatele.
 • Práva a povinnosti ze smlouvy je poskytovatel oprávněn postoupit na třetí osobu i bez předchozího souhlasu uživatele.
 • Smlouva uzavřená mezi uživatelem a poskytovatelem je uchovávána v elektronické podobě a není přístupná.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 1. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. Stížnosti mohou uživatelé zasílat poskytovateli na “e-mailovou adresu” uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel uživatele následně informuje o způsobu vyřízení stížnost na “e-mailovou adresu”, ze které byla stížnost zaslána.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 5. 2024.