DATABÁZE ZNALOSTÍ SWORP

Nápověda

Slovníček pojmů

ABECEDNÍ tŘÍDĚNÍ
A-FG-LM-RS-Z

Byt

Správa nemovitostí

Jako Byt se označuje jednotka, která je určena pro bydlení, tedy běžný život nájemníka (spaní, hygiena, stravování apod.).

Celkový nájem

Smlouva

Částka, kterou má nájemce každý měsíc zaplatit, zahrnuje nájemné a další složky nájemného (např. poplatky za úklid, vytápění apod).

Externí obsazení

Správa nemovitostí

Označením Externí obsazení můžeme označit, že nemovitost je kompletně spravována mimo systém SWORP, a proto nemáme zájem o registraci nájemních smluv v systému. Pokud je nemovitost označena Externí obsazení, nebude se započítávat do metriky neobsazených nemovitostí.

Dispozice

Správa nemovitostí

Dispozice budovy v programu SWORP popisuje stavební charakteristiky nemovitého majetku, ať už se jedná o budovu nebo jednotku.

Dispozice budovy

Jaké jsou vlastnosti budovy, ve které se nachází vaše jednotka?

 • Velikost: celková velikost celé budovy
 • Parkování: je k dispozici parkoviště a jaký je jeho druh
 • Celková velikost parkoviště (m2): celková parkovací plocha
 • Vlastnosti budovy: Jaká je celková plocha (m2) budovy? Má budova balkony, terasy, podkroví, komerční prostory...
 • Nadzemní podlaží: celkový počet podlaží nad úrovní terénu
 • Podzemní podlaží: celkový počet podlaží pod úrovní terénu

Dispozice jednotky

Jaké jsou vlastnosti budovy, ve které se nachází vaše jednotka?

 • Velikost: celková velikost jednotky
 • Dispozice: rozdělení půdorysu
 • Venkovní prvky: Má jednotka balkon, terasu nebo zahradu?
 • Celková plocha venkovních prvků (m2): Jaká je celková velikost venkovních prvků, které jsou k dispozici?
 • Podlaží: Rozkládá se vaše jednotka na více než jednom podlaží?
 • Koupelny: Kolik koupelen je k dispozici?
 • Parkování: Má jednotka vyhrazené parkovací místo a jaký typ?
 • Celková parkovací plocha (m2): Jaká je velikost parkovacího místa?
 • Orientace: Jaká je orientace oken jednotky?

Budova - části

Správa nemovitostí
Charakteristika částí budovy

* Balkon: plošina, která vyčnívá ze stěny budovy a je ohraničena parapetem nebo zábradlím.

* Terasa: vnější, vyvýšená, otevřená, rovná plocha buď v krajině nebo v budově nebo jako střešní terasa na ploché střeše

* Lodžie: krytá venkovní galerie, balkon nebo chodba

* Zahrada: pozemek, obvykle poblíž domu, kde se pěstují květiny a jiné rostliny

* Podkroví: prostor nebo místnost v horní části budovy, pod střechou

* Suterén: patro budovy, které je částečně nebo zcela pod úrovní terénu

* Nebytový prostor: budovy a pozemky, které jsou určeny k výdělečné činnosti

Budova

Správa nemovitostí

Budova je stavba se střechou, stěnami a otvory, jako jsou dveře a okna. Může obsahovat bytové a nebytové jednotky (bytový dům) nebo nemusí (rodinný dům). Budova je vždy definována adresou a pokud je ve vlastnictví, může být samostatně spojena s nájemní smlouvou.

Aktuální portfolio

Správa nemovitostí

Aktuálně otevřené portfolio. Současně je možné pracovat pouze v jednom Portfoliu.

Kredit

Účetnictví

Finanční přebytek vzniklý přeplatkem nebo nevyčerpáním služeb.

Komunální služby

Komunální služby

Služba (např. elektřina, plyn nebo voda) poskytovaná veřejnou službou.

Jednotka

Správa nemovitostí

Jednotka je nemovitost, která je součástí budovy a která může být samostatně spojena s nájemní smlouvou. Může se jednat například o byt, parkovací místo nebo dokonce pokoj.

Kauce

Účetnictví

Kauce je peněžní částka, kterou nájemce zaplatí při zahájení pronájmu nemovitosti (např. bytu) a která může být použita na úhradu případných škod, které nájemce na nemovitosti způsobí.

Kauce není součástí měsíčního nájemného a nepovažuje se za příjem. Pronajímatel si může ponechat kauci také v případě nezaplaceného nájemného nebo poplatků za služby.

Limit pojistného krytí

Pojištění

Limity pojistného krytí stanovují maximální částku, kterou pojišťovna vyplatí za pojistné události pro jednotlivé druhy pojištění, na které se vztahuje pojistná smlouva.

Majitel - vlastník

Správa nemovitostí

Subjekt, který má vlastnická práva na nemovitost (budovu nebo jednotku).

Podnájem

Správa nemovitostí

Smluvní vztah mezi Nájemníkem a Podnájemníkem - podnájemník si pronajímá nemovitost od nájemníka, nikoli pronajímatele.

Pronajímatel

Smlouva

Osoba, která pronajímá budovu nebo jednotku, se označuje jako pronajímatel. Mezi jeho základní povinnosti patří přenechat nájemci věc v takovém stavu, aby ji mohl užívat k obvyklému účelu. Může, ale nemusí být majitelem nemovitosti.

Pronájem

Správa nemovitostí

Užívání budovy nebo jednotky za úplatu na základě smlouvy s majitelem.

Odpárování platby

Bankovní integrace

Odpárování platby, která již byla zaplacena. Platba je z transakce odstraněna, ale bude připsána jako kredit, protože platba již byla přijata.

Potvrzení o kreditu

Účetnictví

Transakce sloužící k výslovnému potvrzení zápočtu transakcí (na rozdíl od nezařazené platby). Zaznamenává skutečnost, že peníze, které nebyly přiřazeny k žádné transakci, jsou nyní považovány za kredit a mohou být použity k úhradě vybrané transakce.

Průchozí místnost

Správa nemovitostí

Místnost, kterou musíte projít, pokud se chcete dostat do jiné místnosti.

Nájemník

Nájemci

Osoba nebo společnost, která platí poplatek (nájemné) za užívání pozemků, budov nebo jiného majetku ve vlastnictví jiných osob po určitou dobu.

Předmět pojištění

Pojištění

V souvislosti s nemovitostmi se předmětem pojištění rozumí nemovitost, pro kterou je uzavřena pojistná smlouva, pojištěná nemovitost.

Poplatky

Smlouva

Veškeré další poplatky, které nájemce platí navíc k nájemnému, jako jsou komunální služby a další služby v budově (odvoz odpadu, úklid, ...).

Nájemné

Smlouva

Pravidelná platba nájemce pronajímateli za užívání nemovitosti nebo pozemku.

Pohledávky

Účetnictví

Pohledávky jsou transakce, u kterých se očekává, že je pronajímatel obdrží, očekávané příjmy.

Nemovitost

Správa nemovitostí

Nemovitý majetek, který je ve vlastnictví, může být budova nebo jednotka v budově.

Nájemné předem

Smlouva

Režim pronájmu, kdy se nájemné platí měsíc předem. Tento způsob pronájmu je nejběžnější.

Pojistné

Pojištění

Pojistné je částka, kterou musíte zaplatit pojišťovně za vaši pojistku.

Portfolio

Správa nemovitostí

Své nemovitosti můžete seskupit do samostatných portfolií, abyste je mohli logicky spravovat a sdílet data s partnery, správci nemovitostí nebo investory. Své nemovitosti můžete například seskupit podle zeměpisných zón, měny, typu pronájmu nebo jiného logického uspořádání, které vám vyhovuje.

Každé portfolio je nastaveno v jedné měně.

Pojistník

Pojištění

Pojistník je osoba, která má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou.

Platba

Účetnictví

Platba je stav, kdy skutečně dojde k výměně peněz, což vyvolá označení transakce jako zaplacené. Platba může být příchozí nebo odchozí a může být přiřazená k jedné nebo více transakcím.

V systému SWORP lze zavést plynulé platby, které budou pokrývat nezaplacené transakce podle data jejich splatnosti (která přijde dřív, ta bude uhrazena), nebo statické platby, které budou přiřazeny výhradně k jedné transakci.

Nájemné zpětně

Smlouva

Způsob nájemného, kdy nájemce platí za uplynulý měsíc.

Parkování

Správa nemovitostí

Prostor nebo plocha, kde lze ponechat vozidla. Existují různé typy parkovišť:

 • Vnitřní: plně krytá parkovací plocha nebo prostor.
 • Venkovní: vyhrazená venkovní nekrytá parkovací plocha nebo prostor.
 • Kryté: částečně krytá parkovací plocha nebo prostor, s přístřeškem nebo střechou.
 • Víceúrovňové: parkovací místo ve víceúrovňovém plošinovém systému.
 • Garáž: uzavřený soukromý parkovací prostor.

Obsazenost

Správa nemovitostí

Obsazenost souvisí s tím, zda je nemovitost pronajímána, nebo ne.

Pojistná částka

Pojištění

Pojistná částka je částka stanovená v pojistné smlouvě jako horní hranice pojistného plnění pojistitele pro pojištění majetku. Udává nejvyšší možnou finanční částku, kterou může pojišťovna v případě škody pojištěnému vyplatit. Tato částka se používá jako základní parametr pro výpočet pojistného.

Obytné podlaží

Správa nemovitostí

Jakékoli podlaží využitelné k bydlení, zahrnujícímu práci, spaní, stravování, vaření nebo rekreaci nebo jejich kombinaci.

Plynulé platby

Účetnictví

V systému SWORP máte možnost přidat platbu, která pokryje několik transakcí najednou, v režimu FIFO (First in, First out).

Když se například nastěhuje nový nájemník, zaplatí vám za první měsíc a kauci. Tuto platbu obvykle provede jako jeden bankovní převod nebo výdej hotovosti, ale technicky se jedná o dvě samostatné transakce. V systému SWORP můžete přidat jednu platbu a ta pokryje obě transakce najednou.

Plynulé platby se budou hodit i pro nájemce, kteří platí za více měsíců najednou, nebo pro nájemce, kteří vám posílají měsíční nájemné plus další částku na pokrytí dodatečného poplatku (poškození, poplatek za služby atd.). Peníze obdržíte najednou, ale pokryjí dvě různé transakce.

Pokud dojde k odstranění transakce zaplacené plynulou platbou, platba poputuje na další nezaplacenou transakci.

Nájem měsíčně

Smlouva

Způsob placení nájemného, které nájemce platí za běžný měsíc.

Odpovědná osoba

Úkoly

Osoba odpovědná za dokončení úkolu. Může to být kdokoli, kdo má přístup k aktivnímu portfoliu.

Poplatky mimo nájemné

Smlouva

Veškeré další platby, které nájemce platí navíc k nájemnému, jako jsou poplatky a další domovní služby (svoz odpadu, úklid...)

Volná nemovitost

Správa nemovitostí

Volná nemovitost je budova nebo jednotka, která není obsazená a je připravena k pronajmutí.

Správce nemovitosti

Správa nemovitostí

Správce nemovitosti odpovídá za provádění činností spojených se správou nemovitosti, jako například:

 • úklid nemovitosti
 • opravy závad inženýrských sítí
 • běžnou údržbu zabraňující vzniku závad
 • drobné řemeslné práce (malování, drobné opravy)
 • řemeslné práce většího rozsahu (omítání budov, výměna oken)
 • vedení účetních záznamů nemovitosti
 • plánování oprav a údržby

Správa nemovitosti

Správa nemovitostí

Správa nemovitosti je soubor činností, které zajišťují bezproblémový chod a odstraňují překážky, které by zabraňovaly jejím obyvatelům v užívání nemovitosti jako takové. Správu nemovitosti si zajišťuje buďto vlastník nemovitosti samostatně, nebo s pomocí externí společnost

Údržba společných prostor

Správa nemovitostí

Společné prostory (chodby, schodiště, fasáda, dvorek apod.) vyžadují také údržbu a provoz (osvětlení, vytápění, opravy, malování apod.).

Zrušení spárování platby

Bankovní integrace

Pokud omylem Vy nebo systém spárujete platbu s jinou transakcí, je možné toto párování zrušit.

Vybavení

Správa nemovitostí

Předměty, které jsou v budově nebo jednotce k dispozici k užívání - např. nábytek, elektrospotřebiče apod.

Vypořádání kauce

Smlouva

Konečné vyúčtování zálohy vyčíslené při podpisu smlouvy na konci smluvního vztahu.

Vypořádání kreditu

Účetnictví

Transakce sloužící k vrácení kreditu věřiteli. Při vrácení kreditu se k němu připojí transakce Potvrzení o přijetí kreditu.

Typ pojištění

Pojištění

Existují 3 druhy pojištění nemovitostí:

 • Pojištění nemovitosti: Pojištění domu, bytu, garáže nebo chaty zaručuje náhradu škod způsobených požárem, úderem blesku, vandalismem atd. Pojištění budovy zahrnuje stavební součásti i venkovní přístupové cesty. Uzavřít ho může pouze vlastník nemovitosti.
 • Domácnost: Pojištění domácnosti se vztahuje na osobní věci a vybavení nemovitosti. Protože pojišťuje vybavení nemovitosti, může ho uzavřít jak majitel, tak nájemce, a je vlastně ideální pro ty z vás, kteří bydlíte v pronájmu. Kromě toho je možné pojistit věci na zahradě, v autě nebo v úložném prostoru.
 • Odpovědnost: Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodu způsobenou jiné osobě nebo na majetku jiné osoby. Měla by si ho uzavřít osoba, která v nemovitosti bydlí.

Typ budovy

Správa nemovitostí

Ve SWORPu rozlišujeme budovy v závislosti na jejich hlavní funkci:

 • Rodinný dům: samostatná obytná budova určená k bydlení rodiny
 • Bytový dům: budova, v níž jsou primárně umístěny samostatné bytové jednotky
 • Kancelářská budova: budova obsahující především nebytové jednotky
 • Víceúčelová budova: budova obsahující více typů jednotek, bytových, nebytových i smíšených
 • Skladovací prostory: budova sloužící především ke skladování
 • Garáž: budova sloužící především k parkování

Typ jednotky

Správa nemovitostí

Ve SWORPu rozlišujeme jednotky podle jejich hlavního využití:

 • Byt: samostatná obytná jednotka
 • Pokoj: dílčí obytná jednotka uvnitř domu nebo bytu
 • Nebytový prostor: nebytová jednotka, jejíž hlavní využití je komerční (kancelář, obchod, restaurace,...).
 • Skladovací jednotka: hlavní využití je skladování
 • Parkovací místo: vyhrazené parkovací místo
 • Podkroví: Prostor v horní části budovy, pod střechou

Transakce

Účetnictví

Transakce jsou záznamy o finančních operacích, mohou být příjmové nebo výdajové, placené nebo neplacené. V programu SWORP používáme akruální účetnictví, které vykazuje transakci ihned po jejím dokončení bez ohledu na to, kdy je platba přijata nebo provedena.

Pro snazší pochopení bychom mohli říci, že transakce je ekvivalentem faktury a může být příchozí (Money in) nebo odchozí (Money out).

Příklady použití:
 • Když se nájemník nastěhuje, automaticky vygenerujeme odpovídající transakce pro nájemné na následující 3 měsíce, a jakmile obdržíte platby, označíme je jako zaplacené.
 • Pokud potřebujete nájemci přidat další poplatek (například na úhradu škody na majetku), můžete přidat novou transakci, kterou vám nájemce zaplatí.
 • Výdaje ve vaší nemovitosti jsou také transakce, tentokrát to budou transakce odchozí.

Stav úkolu

Úkoly

Úkol může mít 3 stavy:

 • Čeká na splnění: úkol ještě nebyl spustěn.
 • Probíhá: úkol byl zahájen.
 • Splněný: úkol byl dokončen. Hotové úkoly se nezobrazují na kartě úkolů, ale vždy je lze vidět na stránce Všechny úkoly.

Splatnost

Smlouva

Den v měsíci, kdy musí nájemce zaplatit nájemné. Pokud datum splatnosti nájemného připadá na víkendový den nebo zákonný svátek, musí nájemce zaplatit nájemné do následujícího pracovního dne.

Závazky

Účetnictví

Závazky jsou transakce, u nichž se očekává, že je pronajímatel zaplatí, očekávané výdaje.

Vlastník

Správa nemovitostí

Zaškrtněte toto políčko, pokud vlastníte nebo spravujete celou budovu.

Smlouva na dobu neurčitou

Smlouva

Modalita nájemní smlouvy na dobu neurčitou, u níž není stanoveno datum ukončení.

Smlouva na dobu neurčitou

Smlouva

Modalita nájemní smlouvy na dobu neurčitou, u níž není stanoveno datum ukončení. Jsou také známé jako smlouvy bez konce.

Uspořádání půdorysu

Správa nemovitostí

Způsob uspořádání půdorysu obytné jednotky. V České republice jsou nejtypičtější:

Garsoniéra
 • 1 + kk = 1 pokoj s kuchyňským koutem
Byt s jednou ložnicí
 • 1 + 1 = 1 pokoj + oddělená kuchyně
 • 2 + kk = 2 pokoje, z nichž v jednom je kuchyňský kout
 • 2 + 1 = 2 pokoje + oddělená kuchyně
Byt se dvěma ložnicemi
 • 3 + kk = 3 pokoje, z nichž v jednom je kuchyňský kout
 • 3 + 1 = 3 pokoje + oddělená kuchyně
Další
 • 4 + kk, 4+1, 5+kk, etc. atd. se řídí stejným systémem jako výše popsané dispozice
 • Atypický = jiné uspořádání

Statické platby

Účetnictví

Statické platby jsou opakem plynulých plateb, protože jsou spojeny pouze s konkrétní transakcí. Pokud je transakce smazána, platba se nepromítne do jiných nezaplacených transakcí.

Spoluúčast

Pojištění

Spoluúčast je částka, kterou zaplatíte za pojistnou událost předtím, než začne platit zbytek pojistného plnění. Může se jednat o pevnou částku nebo procento, v takovém případě by se jednalo o procento z celkové částky pojistného krytí na vaší pojistné smlouvě.

Smlouva

Smlouva

Smlouva v systému SWORP je nájemní smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem, která dává nájemci právo bydlet nebo užívat nemovitost na dobu určitou nebo neurčitou.

Služby

Komunální služby

Služby (např. elektřina, plyn nebo voda) poskytované veřejnými dodavateli.

Účetní kniha

Účetnictví

Účetní kniha je kniha nebo digitální záznam obsahující příchozí a odchozí záznamy.

Ve SWORPu máme 3 typy účetních knih:

Účetní kniha nájemců:

Zaznamenává všechny transakce a platby mezi nájemcem a pronajímatelem. Platby v knize nájemců fungují standardně plynule.

Příklady transakcí, které budou převedeny do knihy nájemců:

- Příjmy související s nájemcem (příjmy peněz)

* Poplatky za pronájmy

* Poplatky za domácí mazlíčky

* Sada poplatků za škodu atd.

- Náklady související s nájemcem (výdaje peněz)

* Vrácení přeplatku zálohy za energie

* Slevy z nájemného

* Vrácení peněz na dohodnuté nákupy

* atd.

Účetní kniha nemovitosti:

Zaznamenává všechny transakce a platby související s nemovitostí (budova nebo jednotka).

Vzhledem k tomu, že platby související s nemovitostmi mohou mít velmi různorodou povahu, budou všechny platby v knize majetku fungovat jako statické.

Příklady transakcí, které se zapíší do knihy nemovitostí:

- Příjmy související s budovou (příjmy peněz)

* Pronájem billboardů

* Poplatky za prádelnu

* Pronájmy společných prostor

* atd.

- Náklady související s budovami (výdaje peněz)

* Opravy budov

* Poplatky za úklid budov

* Poplatky za zahradní práce

* Hubení škůdců

* Daň z nemovitosti

* Cestovní náklady

* Pojištění

* atd.

Účetní deník nemovitosti:

Výdaje na nemovitosti spojené s opakovanými platbami, jako jsou platby za energie nebo smlouvy o pravidelných službách.

Platby v deníku jsou plynulé, protože tyto transakce zahrnují stejného plátce-příjemce.

Příklady transakcí, které půjdou do deníku nemovitosti:

* Elektřina měsíční záloha

* Voda měsíční záloha

* Fond oprav

* Poplatky za úklid

* Poplatky za zahradu

* atd.

KONTAKTUJTE NÁS

Nemůžete najít článek, který potřebujete?

Rádi Vám pomůžeme